Rekrutacja 2020/2021 – do oddziałów przedszkolnych

Lista przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji zasadniczej

Dnia 22 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w rekrutacji zasadniczej oraz 25 czerwca 2020 r. w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

W/w listy dostępne w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej szkoły. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w następujący sposób:

- poprzez zalogowanie do systemu, jeżeli wniosek został wypełniony elektronicznie,

- wysłane zostanie powiadomienie na adres e-mail, jeżeli we wniosku został wpisany adres.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie do 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w rekrutacji zasadniczej oraz do 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Druki oświadczeń dostępne są w szkole oraz na stronie internetowej placówki.

Zachęcamy do elektronicznego potwierdzania woli poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail szkoły. Druki będzie można pobrać w placówce i wypełnione złożyć w skrzynce znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Niepodpisanie oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego oraz informację o liczbie wolnych miejsc w dniu 4 maja 2020 r. do godz. 15.00 w rekrutacji zasadniczej oraz 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne, składają deklarację  
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 9 marca 2020 r. 

  Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie. 

Plki do pobrania

Wniosek 2020

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

oświadczenie o niepełnosprawności

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o pieczy zastępczej

Uwaga

Zmiana formy składania wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Mieście Białystok

Rodzice dzieci - kandydatów do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek znajdą Państwo na stronach internetowych przedszkoli lub na stronach:          

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_oswiatowe/przedszkola-1.html

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_oswiatowe/szkoly-podstawowe-1.html

  1. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek będą także leżały druki do wypełnienia.

W przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy, placówki przedszkolne będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.