Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

SZKOLNY  PROGRAM   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

            Program ten ma charakter otwarty, może podlegać modyfikacjom, aktualizacjom i unowocześnieniom. Został opracowany w roku szkolnym 2018/2019. Program jest ramowy, co oznacza, że nie wszystkie jego założenia muszą zostać zrealizowane.

WPROWADZENIE

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

WYCHOWANIE 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest  podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu.

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

PODSTAWY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33.
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 17 z 1999 r. poz. 78  z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie  procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności  wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 3. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) art. 60 ust 3 pkt 1.

GŁÓWNE CELE  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

 • wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka
 • zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów
 • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole
 • przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych
 • przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych
 • doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą
 • wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych
 • eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia

UCZESTNICY PROGRAMU

 • nauczyciele wszystkich przedmiotów,
 • wychowawcy,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • społeczność lokalna,
 • inni pracownicy szkoły.

DIAGNOZA ZAKRESU POTRZEB I PROBLEMÓW UCZNIÓW

 1. Analiza dokumentów szkolnych:
 • dzienniki lekcyjne w celu monitorowania frekwencji uczniów oraz ich zachowania podczas zajęć lekcyjnych,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych w celu określenia zainteresowań uczniów oraz stopnia korzystania z zajęć wyrównawczych, oferowanych przez szkołę,                            
 • protokoły Rad Pedagogicznych oraz rozmów z nauczycielami.
 1. Obserwacja zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły.
 2. Analiza sugestii i uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszane na zebraniach z wychowawcami klas, konsultacjach, oraz na spotkaniach Rady Rodziców.
 3. Analiza ankiet (skierowanych do uczniów i do rodziców) oceniających skuteczność szkolnego programu profilaktyki oraz programu wychowawczego na rok szkolny 2016/2017.
 4. Informacja od uczniów na temat ich potrzeb, zainteresowań oraz oczekiwań względem szkoły w zakresie realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych.
 5. Analiza ankiet dot. bezpieczeństwa skierowana do uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 6. Wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami, pracownikami niepedagogicznymi szkoły.

Wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy

Zebrane informacje przy zastosowaniu różnych metod i narzędzi pozwalają stwierdzić, że uczniowie czują się dobrze i  bezpiecznie w środowisku szkolnym. Potwierdza to również analiza ankiet skierowanych do rodziców. Należy sądzić, iż różnorodność działań w tym zakresie w ubiegłych latach przyniosła pożądany efekt. Dlatego też w latach 2018-2021 działania wychowawcze i profilaktyczne zostaną skierowane na problemy z którymi borykają się uczniowie:

 • zagrożenia związane z paleniem e-papierosów i papierosów tradycyjnych,
 • bezpiecznym korzystaniem z internetu i treściami tam zamieszczanymi,
 • częste sytuacje konfliktowe w relacjach rówieśniczych i nieumiejętność radzenia sobie z nimi,
 • kłopoty z radzeniem sobie ze stresem
 • braki w wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia i wykorzystania czasu wolnego.

Nieumiejętność radzenia sobie z problemami i rodzące się z tego potrzeby mogą wygenerować inne kłopoty takie jak: problemy rodzinne, zaburzenia odżywiania, poczucie odrzucenia, sięgnięcie po używki itp. Dlatego też uczniowie oczekują, że na zajęciach będą podejmowane tematy, które wpłyną na poprawienie jakości ich relacji z rówieśnikami oraz na lepsze zrozumienie siebie i świata.

           

OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Obszar I: Adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych.

Obszar II: Rozwój intelektualny ucznia. 

Obszar III: Zachowania agresywne.

Obszar IV: Nałogi i uzależnienia.

Obszar V: Promocja zdrowego stylu życia.

Obszar VI: Wychowanie do wartości i kształtowanie postawy patriotycznej.

Obszar VII: Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz odpowiedzialne korzystanie z internetu.

Obszar VIII: Doradztwo zawodowe oparte na współpracy ze szkołami zawodowymi.

Obszar IX: Kształtowanie postaw prospołecznych.

 

Obszar I: ADAPTACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO WARUNKÓW SZKOLNYCH

Cel: Przyjazna adaptacja dziecka w szkole.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wspieranie dziecka

oraz jego rodziny

w nowej sytuacji

 

-Częste rozmowy z rodzicami i uczniami

-zajęcia integracyjne

 

nauczyciele klas I, oddziałów zerowych

pedagog, psycholog,

wszyscy nauczyciele

 

Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi

 

-Dominacja na lekcjach w tym okresie  zabaw, gier i sytuacji zadaniowych

- Minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka związanych z pierwszymi dniami pobytu w szkole

 

nauczyciele klas I

Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

 

-Żywy i opiekuńczy stosunek nauczyciela do uczniów wszystkich razem i każdego z osobna.

-Otoczenie pierwszoklasistów specjalną troską i uwagą w czasie przerw międzylekcyjnych

-Wycieczka po szkole : zapoznanie ze szkolnymi pomieszczeniami: klasy, sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki

-Uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I

 

nauczyciele klas I

pedagog

psycholog

wszyscy nauczyciele

Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności

 

- Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe przypominanie uczniom obowiązujących w szkole i na lekcjach reguł i zasad

 

nauczyciele uczący

 

Obszar II: ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA

 

Cel: Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Praca z uczniem zdolnym

 

-Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych

-Prowadzenie kół zainteresowań

-Różnicowanie zadań na lekcji

-Uczniowie jako asystenci

-Konsultacje indywidualne

-Dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym

- inicjatywy i pomysły uczniów oraz rodziców dotyczące zajęć dodatkowych

 

nauczyciele uczący

pedagog

psycholog

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

 

-Prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych

-Organizowanie pomocy koleżeńskiej

-Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej

-Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia

-Indywidualna opieka pedagoga i psychologa szkolnego

 

nauczyciele uczący

pedagog

psycholog

Praca z uczniem niepełnosprawnym

-Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PPP Nr 1

-Integracja między klasowa

-Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych

nauczyciele uczący

pedagog

psycholog

nauczyciel wspomagający

Obszar III: ZACHOWANIA AGRESYWNE

Cel: Ograniczenie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów.

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

- organizowanie spotkań z udziałem psychologa i pedagoga z PPP Nr 1 oraz instytucji wspierających pracę szkoły dla uczniów i rodziców

- organizowanie zajęć na temat agresji, jej przyczyn, skutków i sposobów reagowania na nią

- kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej złości i agresywnych zachowań

- zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami karnymi stosowania przemocy

- konsekwentne stosowanie kar za zachowania agresywne

- zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w czasie imprez okolicznościowych oraz wycieczek szkolnych

- organizowanie zajęć promujących postawę asertywną

- zorganizowanie Dnia Zdrowej i Bezpiecznej Szkoły

- wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w miejscach, w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie

- współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę

Dyrekcja

pedagog szkolny

psycholog

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

Wyeliminowanie agresji słownej

 

 

-  szybkie reagowanie na przejawy agresji słownej podczas przerw,

-odnotowywanie w dzienniku uwag tego typu zachowań i informowanie wychowawców,

Wszyscy nauczyciele

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

- propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji).

- kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży. 

 Wszyscy nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog

 

Obszar IV: NAŁOGI I UZALEŻNIENIA

Cel: Zapobieganie nałogom i uzależnieniom wśród uczniów.

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne uczniów

 

- uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania tego, co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry komputerowe gra

- ukazywanie negatywnego wpływu uzależnień od telewizji i komputera

- kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów

- uświadamianie uczniom. iż w Internecie nie są anonimowi


- prelekcje dotyczące cyberprzemocy

-współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę, spotkania, prelekcje, warsztaty

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog

 

Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające (narkotyki, dopalacze papierosy, alkohol)

 

- dostarczanie wiedzy o konsekwencjach stosowania używek

- organizowanie zajęć edukacyjnych oraz prelekcji na temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz papierosów

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog

 

Kształtowanie postaw asertywnych.

- doskonalenie technik asertywnych – umiejętność mówienia NIE

- uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog

 

Obszar V: Promocja zdrowego stylu życia

Cel: Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Przekazanie wiedzy o zdrowym odżywianiu się

- realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się

- przygotowywanie surówek i sałatek na zajęciach lekcyjnych

- Uczestnictwo w programach edukacyjnych: „Szklanka mleka” , „Owoce i warzywa w szkole”, „Nie pal przy mnie, proszę”, "Żyj smacznie i zdrowo"

Wychowawcy, nauczyciele

pedagog szkolny

psycholog

pielęgniarka szkolna

 

Promocja szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego

 

- prowadzenie kółek zainteresowań

- organizowanie wycieczek szkolnych

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

- organizowanie wyjazdów na basen

Wszyscy nauczyciele

 

Wyrabianie

nawyków

prawidłowego

czyszczenia zębów i

okresowa fluoryzacja.

- fluoryzacja

Pielęgniarka szkolna

 

Wdrażanie do

przestrzegania

higieny osobistej.

- pogadanki z dziećmi na temat:

 • dojrzewania płciowego
 • problemów okresu dojrzewania
 • higieny osobistej
 • dostosowania stroju do okoliczności

- dbałość o swój wygląd i estetykę

(spotkania i rozmowy z pielęgniarką szkolną, wychowawcą, nauczycielem podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie)

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

psycholog

Pielęgniarka szkolna

 

Obszar VI: WYCHOWANIE DO WARTOŚCI I KSZTAŁTOWANIA POSTAWY PATRYIOTYCZNEJ

Cel: Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz

obywatelskich

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej

 

-Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych np. apel z okazji Święta Niepodległości

-Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Białystok

-Organizowanie wyjść do teatru, muzeum

-Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku (przypominanie o odpowiednim zachowaniu w czasie hymnu)

-Poznawanie historii miasta i regionu

-Udział w konkursach związanych z miastem rodzinnym

-Wspólne śpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy

Nauczyciele muzyki

 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły

 

 

-Udział i współtworzenie imprez szkolnych jak: „Tydzień z patronem szkoły”,  „Pasowanie pierwszoklasistów”, „Jasełka”, „Mikołajki” , „Festyn rodzinny”

-Udział w akcjach charytatywnych jak: Góra grosza, Akcja na rzecz dzieci z hospicjum, zbiórki dla Domu Dziecka, schroniska dla zwierząt

Wszyscy nauczyciele

 

Znajomość życia i działalności dr Ireny Białówny, ukazywanie postaw i wartości

 

-Organizacja konkursów literacko-poetyckich, plastycznych związanych z patronem szkoły

Wszyscy nauczyciele

 

Obszar VII: ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z INTERNETU.

Cel: Kształtowanie świadomości bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z treści tam zamieszczanych.

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Dostarczanie

uczniom,

rodzicom,

nauczycielom

wiedzy o

zagrożeniach

wynikających z

użytkowania

komputera.

 

 

- Przeprowadzenie zajęć w

ramach godzin

wychowawczych i zajęć

informatyki nt. zagrożeń

wynikających z niewłaściwego

korzystania z gier

komputerowych i użytkowania

sieci Internet.

- Spotkania z rodzicami - pogadanki na temat zagrożeń płynących z Internetu, ulotki, plakaty

- Spotkanie uczniów z przedstawicielami Policji nt. odpowiedzialności karnej za wykroczenia związane z przestępstwami internetowymi i naruszaniem praw autorskich

Wychowawcy, nauczyciele

Pedagog

Psycholog

Netykieta - propagowanie kulturalnego zachowania w sieci

- Przeprowadzenie zajęć na temat netykiety i bezpiecznego korzystania z Internetu na lekcjach informatyki, godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć kształcenia zintegrowanego

- zajęcia dotyczące Bezpieczeństwa w Sieci

Nauczyciel Informatyki

Pedagog

psycholog

 

Nadzorowanie pracy uczniów w bibliotece

szkolnej i pracowniach komputerowych.

-  dyżury nauczycieli, kontrola

odwiedzin stron internetowych.

Wszyscy nauczyciele

Informatyk szkolny

 

Obszar VIII: DORADZTWO ZAWODOWE OPARTE NA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Cel: Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wskazanie na różnorodność zawodów i wzbudzenie ciekawości uczniów

-zapraszanie na lekcje rodziców i dziadków aby dzielili się swoimi doświadczeniami i opowiadali o wykonywanych przez nich zawodach

Rodzice

Dziadkowie

wychowawcy

 

Ukazanie możliwości dalszego kształcenia

- zapoznanie uczniów z opcjami wyboru dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej

-zajęcia z doradztwa zawodowego

- współpraca z pracownikami CKU i Poradni P-P

nauczyciele

pedagog

psycholog

doradca zawodowy

Rozwijanie samoświadomości i brania odpowiedzialności uczniów za swoje wybory

- wskazywanie mocnych i słabych stron uczniów na podstawie wyników sprawdzianów oraz obserwacji zachowań

- skłanianie uczniów do refleksji na temat tego kim chcą być w przyszłości i jak zamierzają to osiągnąć

- prowadzenie pogadanek na temat jak wybór ścieżki kształcenia może wpłynąć na dalsze życie

-wzmacnianie poczucia własnej wartości i odrębności poprzez prezentację swoich zainteresowań i hobby

nauczyciele klas I

pedagog

psycholog

wszyscy nauczyciele

Uczniowie

  

Obszar IX: Kształtowanie postaw prospołecznych

Cel: Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Integracja środowiska lokalnego

- Współpraca z instytucjami lokalnymi (przedszkola, szkoły, parafie)

- organizacja Pikniku Rodzinnego

- Akcja wolontariatu „My dla Innych”

- aktywizacja osób znaczących na osiedlu i angażowanie ich w życie szkoły i uczniów

- włącznie w różnego typu akcje rady osiedla, informowanie o przedsięwzięciach w lokalnej prasie i miejscach do zamieszczania  informacji na osiedlu

nauczyciele

pedagog

psycholog

dyrekcja

Budowanie relacji współpracy z rodzicami

- zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły poprzez udział w warsztatach artystycznych, apelach, prelekcjach dla nich dedykowanych,

 

-zachęcanie rodziców do dzielenia się swoimi pasjami, zrachowaniami prozdrowotnymi, hobby

- dbanie o stały kontakt z rodzicami uczniów szczególnie narażonych na różnego typu trudności i niepowodzenia

Wychowawcy,

Nauczyciele

Pedagog

psycholog

Budowanie relacji międzypokoleniowych

- angażowanie w życie szkoły całych rodzin poprzez udział we wspólnych zajęciach budujących więzi  międzypokoleniowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny), dzielenie się informacjami o wykonywanych zawodach, życiu w minionej dekadzie itp.

Nauczyciele

wychowawcy

 

ZADANIA PROFILAKTYCZNE

Zadania profilaktyczne nauczycieli

 • Zwracanie podczas dyżurów - szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.
 • Punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami, uczniowie w czasie zajęć nie pozostają bez opieki nauczyciela w klasie
 • Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów czy niszczenia mienia
 • Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji
 • Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Dążenie do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagowanie na akty agresji i przemocy oraz konsekwentne egzekwowanie prawa szkolnego

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych

 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych - uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor szkoły
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.)
 • Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne
 • Realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych
 • Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce
 • Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia
 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci
 • Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości

Zadania profilaktyczne pedagoga i psychologa szkolnego

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza
 • Pedagogizacja rodziców
 • Prowadzenie zajęć relaksacyjnych, treningi interpersonalne, zajęcia psychoedukacyjne
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych
 • Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych

Zadania profilaktyczne rodziców

 • Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny
 • W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogie/psychologiem szkolnym bądź Dyrektorem
 • Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych
 • Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów

METODY I FORMY REALIZACJI

 Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

 • zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy
 • zajęć z wychowawcą
 • zajęć wychowania do życia w rodzinie
 • zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole i ich domach
 • w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców)
 • imprez organizowanych na terenie szkoły
 • imprez charytatywnych

Formy pracy:

 • oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład)
 • dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych
 • zajęcia grupowe, zespołowe.

EWALUACJA

 1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/.
 2. Obserwacja sytuacji wychowawczej w szkole, rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami.
 3. Sprawozdania z działalności pedagoga/psychologa szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne /wg potrzeb/.