Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52

im. dr IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOK

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania praw i obowiązków zawartych w regulaminie wewnętrznym szkoły.

I. PRAWA UCZNIA

1.Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej, bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz ochrony i poszanowania jego godności oraz mienia,
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 4. informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania,
 5. bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności, w przypadku przedmiotów artystycznych oraz wychowania fizycznego uczeń jest oceniany za zaangażowanie i wkład pracy, oceny postaw ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
 6. informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 7. informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych,
 8. obiektywnej i jawnej oceny,
 9. zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych obejmujących treści całego działu programowego (nie więcej niż dwie w ciągu tygodnia, poprzedzone powtórzeniem, a jednocześnie tylko jednej w ciągu dnia),
 10. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 52,
 11. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
 12. dyskrecji w sprawach osobistych ( stosunki rodzinne, korespondencja),
 13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami,
 15. do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,
 16. pomocy w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

II. OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń ma obowiązek:
 1. systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
 3. troszczenia się o dobre imię szkoły, szanowania i chronienia mienia szkoły
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej Nr 52,
 5. ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
 7. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 8. przychodzenia na lekcje inne zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem (oprócz osób dowożonych przez rodziców),
 9. ustawiania się po dzwonku na lekcje przed daną klasą i oczekiwania na nauczyciela w spokoju i ciszy,
 10. ponoszenia materialnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody na terenie szkoły,
 11. przestrzegania w szkole bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, narkotyzowania się i rozprowadzania środków odurzających,
 12. przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów szkoły, w tym regulaminu biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, regulaminów pracowni przedmiotowych oraz boiska szkolnego,
 13. usprawiedliwiania każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż dwa tygodnie, licząc od ostatniego dnia nieobecności, po tym terminie nieobecności mogą być uznane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,
 14. przestrzegania zakazów:
  • samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i przerw międzylekcyjnych oraz imprez szkolnych,
  • przebywania na korytarzach szkolnych w czasie trwania lekcji,
  • zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych reguluje oddzielny dokument,
  • szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, który uczeń przynosi do szkoły, a który nie jest wymagany na zajęciach edukacyjnych,
  • siadania na parapetach okiennych i bez potrzeby przebywania w toaletach,
  • wnoszenia do szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,
  • przyprowadzania do szkoły osób postronnych.

III. STRÓJ SZKOLNY

Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego:

1.Ubiór codzienny-  jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
w doborze ubioru, fryzury, biżuterii, należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.

Zabrania się uczniom ekstrawaganckich fryzur,  koloryzowania włosów, rażącego makijażu, malowania paznokci kolorowymi lakierami, noszenia wydekoltowanych, krótkich i przezroczystych bluzek, krótkich szortów, robienia tatuaży i piercingu (z wyjątkiem kolczyków w uszach u dziewcząt),

 1. na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest chodzić bez nakrycia głowy, nosić obuwie i biżuterię, które nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu,
 2. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
 3. obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie  zamiennego obuwia (jasne gumowe podbicie),
 4. szczegóły dotyczące stroju sportowego określa regulamin korzystania z bloku sportowego.

2.Ubiór galowy -  uczeń  ma obowiązek nosić w czasie:
uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

 1. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
 2. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.

Przez strój galowy należy rozumieć:
dla dziewcząt – ciemna spódnica lub ciemne spodnie i biała bluzka, elegancka jednolita sukienka
dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

 

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

 1. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego.
 2. Uczniowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.
 3. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.
 4. Wychowawca klasy i opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej Samorządowi.
 5. Dyrektor Szkoły ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i udzielania na nie odpowiedzi.
 6. Samorząd Uczniowski może w zależności od potrzeb inicjować spotkania opiekunów samorządu z Dyrektorem Szkoły w celu wymiany poglądów na tematy dotyczące życia szkolnego.
 7. W ramach Samorządu Uczniowskiego mogą funkcjonować samorządy poszczególnych grup wiekowych lub etapów edukacyjnych.
 8. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach rodziców, na których poruszane są problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.

 

 NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

Za swoje osiągnięcia uczeń może otrzymać:

 1. pochwałę wychowawcy klasy,
 2. pochwałę Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym,
 3. list pochwalny do rodziców,
 4. nagrodę rzeczową,
 5. świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem,
 6. pochwałę lub podziękowanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 7. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły uczeń może zostać ukarany:
 8. upomnieniem ustnym wychowawcy klasy,
 9. upomnieniem pisemnym wychowawcy z powiadomieniem rodziców,
 10. naganą wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców w ciągu 3 dni- za naruszanie regulaminów obowiązujących w szkole, zasad bezpieczeństwa, agresję fizyczną wobec innych itp.,
 11. W przypadku udzielenia nagany wychowawcy należy w dokumentacji powołać się na odpowiedni paragraf regulaminu.
 12. naganą Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców- za rażące naruszanie regulaminów np.(bójki, kradzież, spożywanie alkoholu, palenie papierosów na terenie szkoły, konflikt z prawem)
 13. przeniesieniem ucznia do równoległej klasy po zawiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych),
 14. zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz
 15. zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz wyjściach, za wagary oraz rażące przewinienia.

Z wnioskiem o nagrodzenie lub ukaranie ucznia mogą występować do wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej:

1) wychowawc

2) rada pedagogiczna

3) samorząd uczniowski

4) inne osoby postronne

Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany.

Uczeń jak również rodzice mają  prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

Uczeń jak również rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

 1. INNE POSTANOWIENIA
 2. Organizowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły
 3. w imprezach szkolnych mogą uczestniczyć jedynie uczniowie szkoły, którzy otrzymali zgodę wychowawcy oraz pisemną zgodę rodziców,
 4. wcześniejsze wyjście z imprezy szkolnej powinno być ustalone z wychowawcą poprzez pisemną zgodę,
 5. za niewłaściwe zachowanie w czasie imprezy szkolnej wychowawca ma prawo wyprosić ucznia jedynie pod opieką rodzica.
 6. Opieka nad uczniami
 7. uczeń w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest pod stałą opieką nauczyciela (nauczyciel nie może opuszczać prowadzonych przez siebie zajęć).
 8. w czasie przerw uczeń jest pod stałą opieką nauczycieli dyżurujących w szkole.
 9. uczniowie biorący udział w próbach, przygotowaniach do apeli oraz imprez okolicznościowych są zwalniani z zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że uzupełnią braki z danej lekcji. Osoba, która zwalnia uczniów ponosi za nich pełną odpowiedzialność.
 10. Wypadki
 11. a. należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, bądź pełniącemu dyżur w czasie przerwy. W miarę możliwości należy powiadomić wychowawcę klasy lub pedagoga, który w następnej kolejności po ocenie zagrożenia powiadamia rodziców, pielęgniarkę szkolną, pogotowie. O zdarzeniu informujemy Dyrektora Szkoły.
 12. w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcje ratowniczą i ewakuacje obiektu oraz zachowania się zgodnie z instrukcjami postępowania w takich sytuacjach (instrukcja na wypadek pożaru i ewakuacja szkoły).
 13. W okresie jesienno- zimowym obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.
 14. Uczniowie uczestniczący w imprezach pozalekcyjnych organizowanych poza terenem szkoły (wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, na lodowisko, zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych) zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w tego typu zajęciach.
 15. Szatnie przeznaczone są do pozostawienia w nich ubrań i okryć wierzchnich. Dostęp do nich mają uczniowie jedynie przed i po zajęciach, za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych zwłaszcza jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych.
 17. Zwalniania z zajęć dokonuje wychowawca, pod nieobecność wychowawcy pedagog, wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły. Uczeń może być zwolniony z ważnych przyczyn rodzinnych lub zdrowotnych na podstawie pisemnej informacji rodziców.
 18. W nagłych przypadkach i nieprzewidzianych sytuacjach zwolnienie może nastąpić po rozmowie telefonicznej lub drogą e-mailową z rodzicami i ustaleniu zasad powrotu ucznia do domu.
 19. Uczeń klas 0-III nie ma prawa wychodzić ze szkoły bez zgody rodziców.