Regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie ZS Nr 4

 

 

Regulamin korzystania z telefonów        
    komórkowych na terenie

 

Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku

 

 

Podstawa prawna:

l Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 222),

l Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),

l Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

l Statut Zespołu Szkół Nr 4 w Białymstoku.

 

Procedura: 

 1. Podczas  trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych  przez wszystkie osoby znajdujące się w danym miejscu. Urządzenia powinny być wyłączone i schowane.
 2. W uzasadnionych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, gdy wykorzystanie danego urządzenia służy realizacji omawianego tematu, uczniowie mogą
  z niego korzystać.
 3. Za zgodą nauczyciela uczniowie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów sportowych, imprez oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. W uzasadnionych sytuacjach podczas przerw uczeń może skorzystać
  z telefonu komórkowego po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 5. W uzasadnionych i ważnych sytuacjach uczeń ma prawo skorzystania
  z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
 6.  W sytuacji, gdy z ważnych względów rodzic potrzebuje skontaktować się
  z dzieckiem, a telefon jest wyłączony, należy dzwonić do sekretariatu szkoły.
 7. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym w sekretariacie szkoły.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i robienia zdjęć. Możliwe jest to tylko w uzasadnionych sytuacjach za zgodą osoby nagrywanej/fotografowanej.
 9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go 
  w sekretariacie  szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu przez ucznia). Nauczyciel w obecności ucznia wkłada telefon do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem ucznia, datą i godziną zdarzenia, a następnie zakleja kopertę
  i przekazuje do depozytu w sekretariacie.

10.  O zaistniałym fakcie nauczyciel informuje rodziców i wychowawcę klasy, który podejmuje stosowne działania wychowawcze.

11.  W sytuacji gdy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  urządzenia nauczyciel przekazuje informację o tym fakcie wychowawcy klasy,
a w przypadku jego nieobecności pedagogowi. Wychowawca/pedagog zawiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) i podejmuje dalsze stosowne działania.

12.  W przypadku łamania ustalonych zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń  wobec uczniów stosowane będą kary zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Zespołu Szkół Nr 4
w Białymstoku oraz zawarte w innych regulacjach prawa wewnątrzszkolnego.

13.  Zapisy regulaminu odnoszą się również do tabletów i innych podobnych urządzeń.